Bảo hành tại địa chỉ khách hàng

Bảo hành tại địa chỉ khách hàng (giá bằng 10% giá trị hợp đồng)

Bảo trì tại địa chỉ khách hàng

Bảo trì tại địa chỉ khách hàng (giá bằng 10% giá trị hợp đồng)