14h:47' - 24/10/2012
Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng mời thầu Mua sắm thiết bị âm thanh tại Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2012
THÔNG BÁO MỜI THẦU(Kèm công văn số  415   /KBLĐ-HCQT ngày 23    tháng 10  năm 2012)Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị âm thanh tại Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2012”.1. Tên gói thầu: “Mua sắm thiết bị âm thanh tại Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng năm 2012”.  2. Tổng giá trị gói thầu: 216.300.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm mười sáu triệu ba trăm ngàn  đồng chẵn).3. Nguồn vốn: Kinh phí KBNN cấp thuộc kế hoạch năm 2012.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh. Kế hoạch triển khai thực hiện:1. Thời gian lựa chọn nhà thầu:  - Thông báo mời chào hàng: Đăng Thông báo mời chào hàng trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Website Bộ Tài chính 03 số liên tiếp bắt đầu từ  ngày 24/10/2012.      - Phát hành Hồ sơ yêu cầu: từ 8h00 ngày 27/10/2012 đến trước 9h00 ngày 05/11/2012.- Nhận Hồ sơ Đề xuất:   đến trước 9h00 ngày 05/11/2012.- Đóng thầu:                              9h00 ngày 05/11/2012- Mở thầu:                                  9h30 ngày 05/11/2012- Địa điểm mở thầu: Phòng họp  trụ sở Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng – số 21A Đường Trần Phú- TP Đà lạt- Lâm Đồng.2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Ngay sau khi hợp đồng có hiệu lực.Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia chào hàng gói thầu nêu trên.Nhà thầu có nguyện vọng tham gia chào hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại: Phòng Hành chính quản trị - Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng – số 21A Đường Trần Phú- TP Đà lạt- Lâm Đồng.Điện thoại: 063.3820640                         Fax: 063.3532195Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.