10h:49' - 19/10/2012
Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Di dời hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.- Tên gói thầu: Di dời hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc- Tên dự án: Di dời hồ sơ, tài liệu, phương tiện làm việc- Nguồn vốn: Vốn NSNN trung ương cấp- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày    tháng   năm 2012 đến ngày    tháng  10  năm 2012 (trong giờ hành chính)1.- Địa chỉ phát hành: 03 Thống Nhất, Phường 01, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện thoại/Fax: 064.3852087, Fax: 064.3856615- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 8 giờ, ngày    tháng 10  năm 2012 tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.