10h:46' - 19/10/2012
Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu mời thầu Di dời hệ thống thiết bị tin học và đấu nối hệ thống nguồn tập trung.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG - Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.- Tên gói thầu: Di dời hệ thống thiết bị tin học và đấu nối hệ thống nguồn tập trung.- Tên dự án: Di dời trụ sở KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu tại TP Vũng Tàu về trụ sở mới tại Trung Tâm Hành chính Chính trị tỉnh - TP Bà Rịa.- Nguồn vốn: Nguồn vốn NSNN trung ương cấp- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh Rộng rãi trong nước- Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 8 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2012 đến 16 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2012 (trong giờ hành chính)1.- Địa chỉ phát hành: 03 Thống Nhất, Phường 01, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Điện thoại/Fax: 064.3852087, Fax: 064.3856615- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 16 giờ, ngày 16 tháng 10 năm 2012 tại Phòng Hành chính - Quản trị Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu.