10h:53' - 19/10/2012
Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính mời thầu Xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index.
THÔNG BÁO MỜI THẦU  Xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index. 1. Bên mời thầu: Cục Tin học và Thống kê tài chính - Bộ Tài chính.2. Tên gói thầu: Xây dựng phần mềm tổng hợp thông tin tính chỉ số ICT Index.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.5. Phương thức đấu thầu: Đấu thầu một túi hồ sơ6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước7. Hình thức hợp đồng: Trọn gói, không điều chỉnh giá trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.8. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu thầu.-           Thông báo mời thầu: Từ ngày 11/10/2012 trên Website đấu thầu, Báo Đấu thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (03 kỳ liên tiếp), Website Bộ Tài chính.-           Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ 09 giờ ngày 22/10/2012 đến trước 09 giờ ngày 07/11/2012.-           Thời điểm đóng thầu: 09 giờ ngày 07/11/2012.-           Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút ngày 07/11/2012.-           Địa điểm đóng, mở thầu: Trụ sở Bộ Tài chính, 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.