10h:49' - 19/10/2012
CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ mời thầu Mua sắm 03 xe ô tô phục vụ công tác.
THÔNG BÁO MỜI THẦU  - Tên Bên mời thầu: CỤC THUẾ TỈNH QUẢNG TRỊ- Tên gói thầu: Mua sắm 03 xe ô tô phục vụ công tác.- Tên dự án: Mua sắm trang bị thay thế 03 xe ô tô phục vụ công tác thuế năm 2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị.- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.- Hình thức lựa chọn nhà thầu: rộng rãi trong nước.- Thời gian bán HSMT: Từ 08 giờ 00,ngày 25/10/2012 đến trước 08giờ 00, ngày 09/11/2012 (trong giờ hành chính).- Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 053.3855283. Fax: 053.3858996.- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.- Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Đường Hùng Vương- Phường Đông Lương- Thành phố Đông Hà- Tỉnh Quảng Trị.- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 09 tháng 11 năm 2012.- Bảo đảm dự thầu: 24.000.000 đồng (Hai mươi bốn triệu đồng) bằng thư bảo lãnh của một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính phát hành.- HSDT sẽ được mở công khai vào 08 giờ 30 ngày 09 tháng 11 năm 2012, tại Cục Thuế tỉnh Quảng Trị,  Đường Hùng Vương, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.Cục Thuế tỉnh Quảng Trị kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.