8h:53' - 23/10/2012
Cục thuế tỉnh Lào Cai mời thầu Mua sắm xe ô tô
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG           - Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Lào Cai          - Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô Cục thuế tỉnh Lào Cai.          - Tên dự án: Hiện đại hoá trang thiết bị làm việc Cục thuế tỉnh Lào Cai năm 2012.          - Nguồn vốn:  Vốn ngân sách Nhà nước.          - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.          - Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ 07 giờ 30 phút ngày 23 tháng 10 năm 2012 đến 15 giờ 00 phút ngày 29 tháng 10 năm 2012.          - Địa chỉ phát hành: Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Lào Cai - Đường 01/5 - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.          - Điện thoại: 0203.820.206 /Fax: 0203.820.209          - Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): chậm nhất là trước 15 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 10 năm 2012 tại Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Lào Cai; Đường 01/5 - Phường Nam Cường - Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai.