10h:51' - 19/10/2012
Cục thuế tỉnh Đồng Tháp mời thầu Mua sắm máy phát điện cho các Chi cục Thuế và Cục thuế tỉnh Đồng Tháp
THÔNG BÁO MỜI THẦU -          Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp.-    Tên gói thầu: Mua sắm máy phát điện cho các Chi cục Thuế và Cục thuế tỉnh Đồng Tháp. Số lượng 03 máy công suất 80KVA và 01 máy công suất 250 KVA.-          Tên dự án: Mua sắm tập trung năm 2012.-          Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách Nhà nước.-          Hình thức: Đấu thầu rộng rãi trong nước.-          Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 07 giờ 00 ngày 25 tháng 10 năm 2012 đến trước  09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2012 (trong giờ làm việc hành chính).-          Địa điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 067.3855148 – 3852267     Fax: 067.3856679.-          Giá bán một bộ hồ sơ yêu cầu là 1.000.000 (Một triệu đồng).-          Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Số 93 Nguyễn Huệ, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.         -  Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút ngày 09 tháng 11 năm 2012.-  Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) theo hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.-   Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai lúc 09 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2012 tại Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Số 93, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp