10h:46' - 19/10/2012
Cục thuế tỉnh Điện Biên mời thầu Xây lắp trụ sở làm việc, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ.
THÔNG BÁO MỜI THẦU - Tên Bên mời thầu: Cục thuế tỉnh Điện Biên.- Tên gói thầu: Xây lắp trụ sở làm việc, nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ.  - Tên dự án: Trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Mường Ảng tỉnh Điện Biên.- Nguồn vốn: Nguồn vốn Ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành Thuế.- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.- Thời gian phát hành HSMT: Từ 08 giờ, ngày 22/10/2012 đến trước ngày 08 giờ ngày 05/11/2012 (trong giờ hành chính).- Địa điểm bán HSMT: Phòng HCQTTVAC - Cục thuế tỉnh Điện Biên - Số 825, tổ dân phố 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.- Điện thoại:  0230.3834.667- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng chẵn).- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng HCQTTVAC - Cục thuế tỉnh Điện Biên.- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 phút ngày 05/11/2012 tại địa điểm nêu trên.- Bảo đảm dự thầu: Bảo đảm dự thầu trị giá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng Việt Nam) bằng tiền mặt, hoặc séc, hoặc bảo lãnh của ngân hàng có đủ tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), ngày 05/11/2012. Tại hội trường (tầng 3) Cục thuế tỉnh Điện Biên.Cục thuế tỉnh Điện Biên kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.