10h:28' - 22/10/2012
Cục Thuế tỉnh Bắc Giang mời thầu Mua sắm Ô tô phục vụ công tác chuyên môn.
THÔNG BÁO MỜI THẦU- Bên mời thầu : Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.- Tên gói thầu : Mua sắm Ô tô phục vụ công tác chuyên môn.- Tên dự án : Mua sắm Ô tô phục vụ công tác chuyên môn của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang.- Nguồn vốn : kinh phí hiện đại hóa do Tổng cục Thuế cấp hàng năm theo kế hoạch.- Hình thức đấu thầu : Đấu thầu rộng rãi.- Thời gian phát hành Hồ sơ mời thầu từ 8giờ ngày 01 tháng 11 năm 2012 đến trước 9 giờ ngày 16 tháng 11  năm 2012.- Địa chỉ phát hành : Phòng hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ Cục thuế tỉnh Bắc Giang, gác 3 nhà 4 tầng. Điện thoại 0240.3855266.- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ mời thầu (báo giá) chậm nhất trước 9 giờ ngày 16 tháng 11 năm 2012.- Hồ sơ mời thầu sẽ được mở công khai vào 9 giờ 30 phút ngày 16 tháng 11 năm 2012 tại phòng họp tầng 2 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang./.