10h:51' - 19/10/2012
Cục Thuế tỉnh An Giang mời thầu Nhà làm việc khối mở rộng, nhà làm việc khối cải tạo, nhà xe nhân viên, nhà để máy phát điện, bể nước ngầm – nhà để máy bơm, sân vườn
THÔNG BÁO MỜI THẦU  - Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh An Giang- Tên gói thầu: Nhà làm việc khối mở rộng, nhà làm việc khối cải tạo, nhà xe nhân viên, nhà để máy phát điện, bể nước ngầm – nhà để máy bơm, sân vườn - Tên dự án: Cải tạo, mở rộng trụ sở làm việc Chi cục Thuế huyện Châu Phú - Nguồn vốn: Nguồn vốn sửa chữa cải tạo Tổng cục Thuế cấp theo kế hoạch hằng năm và nguồn vốn hỗ trợ thanh toán xây dựng cơ bản của ngành thuế - Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước - Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 phút ngày 22 tháng 10 năm 2012 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 07 tháng 11 năm 2012 (theo giờ làm việc hành chính). - Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại 0763847203- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu đồng chẵn) - Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế An Giang, số 10 đường Bùi Văn Danh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại 0763847203 - Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2012 - Bảo đảm dự thầu: 260.000.000 đồng (hai trăm sáu mươi triệu đồng chẵn). Đồng tiền sử dụng: Việt Nam đồng. Hình thức bảo đảm: Bảo lãnh ngân hàng hình thức bảo lãnh không điều kiện do một ngân hàng hoạt động hợp pháp phát hành.   HSDT sẽ được mở công khai 14 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 11 năm 2012 tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh An Giang, Số 10 Bùi Văn Danh, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. Cục Thuế An Giang thông báo mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.