10h:45' - 19/10/2012
Cục Thuế thành phố Hải Phòng mời thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG             Bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Hải Phòng.            1. Tên gói thầu: Mua sắm đồ gỗ nội thất            2. Tên dự án: Trang bị đồ gỗ nội thất cho Trụ sở làm việc Chi cục Thuế quận Hải An trực thuộc Cục Thuế thành phố Hải Phòng.            3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước            4. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước            5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 10 tháng 10 năm 2012 đến trước 09 giờ ngày 17 tháng 10  năm 2012 (trong giờ hành chính).            6. Địa chỉ phát hành: Cục Thuế thành phố Hải Phòng, số 6 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.            - Số điện thoại: 0313.836095;      fax: 0313.836141.             Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: chậm nhất là trước 09 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2012 tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng./.