14h:49' - 24/10/2012
Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mời thầu Mua sắm xe ô tô.
THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH - Tên bên mời thầu: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng- Tên gói thầu: Mua sắm xe ô tô.- Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước- Thời gian bán hồ sơ yêu cầu từ 8giờ00 ngày 26/10/2012 đến trước 9giờ00 ngày 31/10/2012 (trong giờ hành chính).- Địa điểm bán hồ sơ yêu cầu: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.    Địa chỉ: 08 - Trần Phú – thành phố Đà Nẵng    Điện thoại:  0511.3821228  Fax: 0511.3821463 -  Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu:   200.000đồng-  Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Hành chính Quản trị Tài vụ Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú – thành phố Đà Nẵng-  Thời điểm đóng thầu: 9giờ00 ngày 31/10/2012       Hồ sơ đề xuất sẽ được mở công khai vào lúc 9giờ15 ngày  31/10/2012, tại Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: 08 - Trần Phú – thành phố Đà Nẵng.       Cục Thuế thành phố Đà Nẵng kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm như trên.