14h:17' - 28/11/2012

Cơ cấu tổ chức

 

Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh; quyết định các chiến lược, phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư; tiến hành thảo luận thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty; bầu, bãi nhiệm HĐQT, Ban kiểm soát; và quyết định bộ máy tổ chức của Công ty.

Hội đồng quản trị

HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ 5 (năm) năm. HĐQT nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT có quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VCTEL Việt Nam nhiệm kỳ 2014 -2019

- Chủ tịch: Ông Đặng Quang Đạt

Các thành viên:

- Ông Đặng Tất Thành

- Ông Hoàng Tùng

- Ông Nguyễn Đình Anh

Ban Giám đốc

Gồm 02 thành viên : Giám đốc và Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Phó  giám đốc giúp việc Giám đốc trong từng lĩnh vực cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nội dung công việc được phân công và những công việc được Giám đốc uỷ quyền.

Giám Đốc Công ty Cp VCTEL VIỆT NAM

- Giám đốc (CEO): Ông Đặng Tất Thành

- Phó Giám Đốc:  Ông Nguyễn Đức Chí

I Load...